31.1.11 None

如果配置类中出现@EnableCaching,一个合适的缓存配置也同样被期待。如果在某些环境需要禁用全部缓存,强制将缓存类型设为none将会使用一个no-op实现(没有任何实现的实现):

spring.cache.type=none

results matching ""

    No results matching ""